Alapszabályzat

Alapszabályzat

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. § alapján a 2003. október 21. napján tartott alakuló közgyűlésen létrehozott
 
Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület
 
ALAPSZABÁLYA
 
I. Általános rendelkezések
 
Az egyesület neve: Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület
Az egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10.
Az egyesület működési és levelezési címe: 1062 Budapest, Andrássy út 56. 1. emelet 7.
Az egyesület célja:
(1) Szocioterápiás, művészetterápiás és közösségépítő csoportok szervezésével multikulturális társadalmi értékrend kialakítása, egy toleráns, elfogadó, nyitott társadalmi működés kialakításában aktív közreműködés.
(2) A szocioterápia/művészetterápia, mint szakma elfogadtatása, támogatása, fejlesztése.
A szocioterápiák és művészetterápiák szakmai standardjainak kidolgozása, fejlesztése
(3) A szocioterápiás és művészetterápiás képzési rendszer standardjainak kialakítása és az állami, illetve szakmai elfogadtatásának képviselete
(4) Az egyesület szocioterapeuta csoportvezetői katasztert vezet, amely tanúsítja, hogy ki szerzett az Egyesület standardjainak megfelelő képzésben szocioterápiás és művészetterápiás csoportok vezetésére jogosultságot. A jogosultság igazolására az Egyesület kiállítja a képzés feltételeit teljesített személy számára a "Szocioterapeuta Csoportvezetői Oklevel"-et.
(a) Az Egyesület Alapító Közgyűlése elismeri - az Egyesület megalakulását megelőző időszakban - a Magyar Csoport-pszichoterápiás Egyesület keretében vezetett "Szocioterapeuta Csoportvezetői Kataszterben" szereplők szocioterápiás végzettségét. Az Egyesület a Szocioterapeuta Csoportvezetői Katasztert folytatólagosan vezeti, a 2000/142 számtól.
(5) A szocioterápiás és művészetterápiás eljárások bevezetése, megerősítése és terjesztése az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási területen.
(6) Szocioterapeuták és művészetterapeuták képzési feltételeinek biztosítása
(7) Szocioterapeuták számára szakmai továbbképzések szervezése
(8) Nemzetközi kapcsolatok kialakítása művészetterápiás szakmai szervezetekkel és képzőintézményekkel.
(9) Anyagi források függvényében szakmai kiadványok összeállítása, elérhetővé tétele.
(10) Szocioterapeuták és érdeklődők információkkal való ellátása (E-mail, weboldal, Hírlevél) a szocioterápiák és művészetterápiák aktuális híreiről.
(11) Etikai Bizottság működtetése a szocioterápia és művészetterápia szakmai színvonalának védelme érdekében
 
Az egyesület céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg:
 
•  Az egyesület tagjai által szervezett csoportokon keresztül hozzájárul egy multikulturális társadalmi értékrend kialakulásához, a toleráns, nyitott, elfogadó társadalmi működés napi gyakorlattá válásához.
•  kezdeményezi a szocioterápiát és művészetterápiát meghatározó jogszabályok megalkotását, a meglévők felülvizsgálatát és intézkedések megtételét, amelyek alapján a szocioterápia és művészetterápia körülhatárolt és védett tevékenységként tud működni.
- véleményt nyilvánít minden a szocioterápiát és művészetterápiát érintő szakmai kérdésben;
- Folyamatosan biztosítja a szocioterapeuta és művészetterapeuta kiképző csoportok indulási feltételeit.
- Rendszeres továbbképzés, tanfolyam, előadás, szakmai összejövetelek szervezését segíti elő és szupervíziós lehetőséget biztosít a szocioterápia, művészetterápia témakörében.
- A szocioterapeuta, művészetterapeuta képzéshez az elméletet és gyakorlatot bemutató jegyzeteket, könyveket állít össze.
- A szocioterápiák és művészetterápiák körében információkat gyűjt, illetve közöl írott és elektronikus formában
- Etikai Bizottságot állít fel a szocioterápia és művészetterápia alkalmazása során felmerült szakmai és etikai kérdések kivizsgálására.
 
Az egyesület működési területe: Magyarország
Az egyesület jogi személy.
 
II. A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések
 
Az egyesület tagja lehet:
 
(1) Az Egyesület rendes tagja az lehet, aki elvégezte vagy végzi a szocioterapeuta képzést. Az Egyesület rendes tagja rendelkezik szavazati joggal, és részt vehet az Egyesület működését érintő - minden kérdésről rendelkezni jogosult - közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.
Pártoló tag az lehet, aki egyetért az Egyesület alapszabályával és segíti a célok megvalósulását.
Tiszteletbeli taggá választható az a magyar vagy külföldi állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.
A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatók, de a közgyűlésen jogosultak részt venni.
(2) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre. A tiszteletbeli tagságról - az elnökség javaslata alapján - a Közgyűlés dönt. Pártoló tagot az Elnökség fogadhat el.
(3) A tagsági viszony megszűnik
- a kilépés írásbeli bejelentésével,
- a tagsági díj tartós, indokolatlan nem fizetésével,
- a tag halálával.
(4) A belépési nyilatkozat tudomásulvételéről, a tagsági viszony megszűnéséről az elnökség dönt.
(5) Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat fizetni, továbbá törekedni és tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósításában.
 
III. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervei
 
1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Etikai Bizottság
 
Közgyűlés
 
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést az egyesületi elnök vezeti. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. A meghívót a közgyűlés napját megelőzően legalább 15 nappal kell kézbesíteni.
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelen közgyűlés esetén a közgyűlést 30 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét összehívják, az újonnan tartott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 
A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az alapszabály megállapítása,
b) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel történő
egyesülésének kimondása,
c) az elnökség, az etikai bizottság tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
d) az egyesület költségvetésének elfogadása, gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
e) az elnökség tagjainak, az elnöknek, az etikai bizottság elnökének és tagjainak öt évre történő megválasztása. A vezetők és a tagok megválasztása nyílt szavazással történik.
 
Minősített többség szükséges:
a) az alapszabály elfogadásához,
b) a tisztségviselők megválasztásához,
c) az egyesület megszűnése és más egyesülettel történő egyesülése kimondásához,
d) az etikai bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásához.
 
 
Az elnökség 5 tagból álló testület, melynek tagja csak az egyesület tagja lehet. Az elnökség összetétele: elnök, titkár, pénztáros és kettő tag.
 
Az elnökség feladata:
 
a) a közgyűlés előkészítése,
b) az egyesület költségvetésének megállapítása,
c) az egyesület tevékenységének irányítása.
 
Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 
A pénztáros feladata az egyesület gazdálkodásának folyamatos vizsgálata, a tagdíj befizetésének ellenőrzése és az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a közgyűlésnek.
 
Etikai Bizottság
 
Az etikai bizottság a közgyűlés által öt évre választott 3 fős testület, melynek munkáját az etikai bizottság elnöke vezeti. Az etikai bizottságnak nem lehet tagja az elnökség tagja. Az etikai bizottság munkáját az etikai szabályzat alapján köteles ellátni. Döntése ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
 
Név:
Kovács Pálné Orsovszky Gyöngyvér - vezető
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Garajszki Zsuzsa
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Zathureczky György
lakcím:
 
szig.sz.:
 
 
 
IV. Az egyesület jogképessége és képviselete
 
Az egyesületet az elnök képviseli és akadályoztatása esetén a titkár helyettesítheti. A bankszámla felett az elnök és a pénztáros együttesen jogosult rendelkezni. Az egyesület képviselőinek adatai:
 
Név:
Németh László - elnök
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Benkó Erzsébet - titkár
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Tajti Eszter - pénztáros
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Nagy-György Attila
lakcím:
 
szig.sz.:
 
Név:
Borda Balázs
lakcím:
 
szig.sz.:
 
 
V. Az egyesület gazdálkodás
 
Az egyesület bevételei:
a) tagdíj,
b) pályázatok,
c) jogi és magánszemélyek támogatásai
 
A tagdíj mértéke:
a) rendes tagok esetében 3000 Ft/év
Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel és azt kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra fordítja. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért a tagdíj befizetésén túl nem felelnek. Az egyesület megszűnése esetén a megmaradó vagyonról az egyesület közgyűlése dönt.
 
VI. Az egyesület megszűnése
 
Az egyesület megszűnik:
a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b) a bíróság feloszlatja,
c) más egyesülettel egyesül,
d) az egyesület megszűnését a bíróság megállapítja.
 
VII. Záró rendelkezések
 
Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának adatait évente egy alkalommal egy országos napilapban vagy az internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelöltet nem indít és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki.
 
 
Budapest, 2003. október 21. napján
 
 
......................
elnök
 
 
Záradék: az alapszabályt a 2003. október 21. napján megtartott alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadta.